Thời điểm áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Quy định về thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình tại nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Quy định về thời gian bắt buộc

Theo khoản 2 điều 35 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP; thời điểm bắt buộc mọi doanh nghiệp đều sử dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 01/11/2020.

Nhưng đến ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành nghị định 123/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử.

 • Vậy, không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh; phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ngày 01/11/2020.
 • Lộ trình thực hiện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
 • Từ ngày 19/10/2020

Đối tượng áp dụng 1

 • Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn giấy. Đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì:
 • Được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/06/2022.
 • Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/06/2022. Cơ quan Thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử; theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP hoặc nghị định 119/2018/NĐ-CP:
Áp dụng hóa đơn điện tử
Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử

+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến Cơ quan Thuế theo mẫu số 03/DL-HĐĐT; phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo thông báo của cơ quan Thuế.

Đối tượng 2

 • Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn điện tử (có mã hoặc chưa có mã của CQT) đã phát hành trước ngày 19/10/2020 thì:
 • Được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/06/2022.
 • Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/06/2022; Cơ quan Thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP hoặc nghị định 119/2018/NĐ-CP:

+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến Cơ quan Thuế theo mẫu số 03/DL-HĐĐT; phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo thông báo của cơ quan Thuế.

Đối tượng 3

 • Doanh nghiệp thành lập mới (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/06/2020):
 • Được phát hành và sử dụng hóa đơn tự đặt in, tự in hoặc mua của CQT (hóa đơn giấy).
 • Nếu Cơ quan Thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì:

+ Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế (áp dụng hóa đơn điện tử).

+ Trường hợp 2: Nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy (hóa đơn tự in/đặt in) thì phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến Cơ quan Thuế theo mẫu số 03/DL-HĐĐT; phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

 • Từ ngày 01/07/2022:

Bắt buộc mọi doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử.

0905 795 139