Hướng dẫn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Nghị định hướng dẫn về chính sách thuế TNDN

Trả lời Công văn số 10102020 ngày 6/10/2020 của Công ty TNHH HNF, ngày 19/10/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội có Công văn 91813/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.  Cụ thể quy định chi tiết Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14.

Đối tượng áp dụng

Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm:

  • DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất; kinh doanh có thu nhập.

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của DN bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp DN dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì DN xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế TNDN phải nộp của quý. Kết thúc kỳ tính thuế TNDN năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của DN không quá 200 tỷ đồng thì DN thực hiện kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 khi quyết toán thuế TNDN theo quy định. Số thuế TNDN được giảm của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 được tính trên toàn bộ thu nhập của DN.

Trường hợp nộp thiếu và chậm

Về việc kê khai, giảm thuế, DN tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020. Khi thực hiện quyết toán thuế TNDN; trường hợp DN nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp quý; DN nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu. Sau đó tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế; và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp DN đã nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 thì xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn:

  • Trường hợp Công ty thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 114/2020/NĐ-CP của Chính Phủ; đồng thời có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Công ty được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020.

Công ty căn cứ vào điều kiện được giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 . Để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020 theo quy định.

0905 795 139