Mức phạt chậm nộp tờ khai mới nhất theo nghị định 25/2020/NĐ-CP

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
  4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  5. a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
  6. b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
  7. c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
  8. d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
  9. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

Số ngày quá hạn Mức phạt theo Thông tư 166/2013/TT-BTC (cũ) Mức phạt theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP
1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo. Phạt cảnh cáo.
1 đến 10 ngày 700.000 2.000.000 đến 5.000.000
Trên 10 đến 20 ngày 1.400.000
Trên 20 đến 30 ngày 2.100.000
Trên 30 đến 40 ngày 2.800.000 5.000.000 đến 8.000.000
Trên 41 đến 60 ngày 3.500.000
Trên 60 đến 90 ngày 3.500.000 8.000.000 đến 15.000.000
Trên 90 ngày:

–        Tờ khai không phát sinh số thuế phải nộp.

–        Tờ khai có phát sinh phải nộp, đã nộp tiền thuế, tiền chậm nộp

3.500.000 8.000.000 đến 15.000.000
3.500.000 15.000.000 đến 25.000.000